sony imx335 vs sony imx415

flexstone shower base installation instructions